скупштина2021 - drustvosportovanavodi

Go to content

Main menu:

 
 
 

Извештај о раду Друштва за спортове на води „Западна Морава“
 из Трстеника за 2020. годину


      Претходна Скупштина је одржана у фебруару прошле године, непосредно пре избијања епидемије вируса „Ковид 19“, која још није сузбијена и због које смо се састали у овом термину а не као што је и уобичајено. Свима је познато до каквих је поремећаја дошло на глобалном нивоу на свим пољима људске делатности, од великих друштвених до појединачних, личних планова и активности. Одложени су бројни велики спортски догађаји од којих су најзначајније Олимпијске игре, које још увек нису одржане, што је наравно имало пресудан утицај и на реализацију програма рада Друштва у претходној години. Због тога, у овом извештају неће бити говора о реализованим активностима у односу на постављени план и програм, већ на реализоване активности и резултате који су остварени у датим околностима.
       Друштво  је по основу јављања на јавне позиве у 2020- ој години добило од локалне самоуправе укупно 320.000.оо динара. Ова средства су добијена по основу јављања на посебне програме у области спорта („Ронилачки камп“) и по основу еколошког програма („Чишћење леве обале Западне Мораве на потезу ушће Љубостињске реке – нови мост“), док за годишњи програм рада Друштво није добило средства а програм изградње спортских објеката није ни расписиван. Наведени програми за које су одобрена средства у 2020.  години су у потпуности реализовани док је годишњи програм сведен на минимум а програм изградње потпуно заустављен. Поред буџетских средстава Друштво је стицало сопствена средства по разним основама (чланарина, сопствени приходи, донације итд.), која су утрошена за разне намене у складу са потребама. Такође, реализација програма је поред финансијских средстава омогућена ангажовањем чланова и пријатеља клуба кроз добровољни рад.
        Односи са локалном самоуправом су релаксирани и видно побољшани највише захваљујући тадашњем председнику општине Ћирић Александру и другим појединцима из руководства општине наклоњеним Друштву, као што је наш члан Раде Милуновић а очекујемо да се тај тренд настави и са новим руководством. Претходна година је карактеристична због пандемије али упркос томе дошло је до позитивних помака у реализацији неких активности које су раније биле у другом плану и које су због недостатка средстава и добре комуникације биле запостављене. Настављена је добра сарадња са Туристичком организацијом из које је поред промоције општине, дошло и до промоције Друштва преко медија са националном фреквенцијом. Са локалним медијем и другим организацијама у претходној години није било никакве сарадње што се може правдати „короном“. Друштво је због тога коначно увело интернет и отворило сајт, што је више година уназад планирано а није долазило на ред, пре свега због средстава. Треба напоменути да је до остварења ових и других активности које су реализоване поред локалне самоуправе и чланова Друштва дошло захваљујући помоћи фирме „Урбан“ д.о.о. из Крушевца, ППТ „Наменска“, Туристичке организације Трстеник и предузећу „Инос“ Трстеник.
       Овакви резултати у години када је много тога стало, охрабрују али и стварају обавезу да се у времену пред нама изборимо за адекватан и равноправни третман пре свега око расподеле средстава по основу годишњег програма и програма изградње спортских објеката.
      У претходној години је реализован само један спуст од ушћа Ибра до Трстеника, односно Читлука са дружењем под посебним условима са учесницима, гостима из Великог Градишта, Краљева и Читлука и наших чланова. Као што је напред напоменуто реализован је „Ронилачки камп“ и еколошки програм чишћења обала, док је у самом старту заустављен одлазак наших чланова у Русију због короне.
      По основу свих програма и ускладу са истим и финансијским средствима са којима је Друштво располагало, набављена је нова спортска опрема (ронилачка и прслуци самоспаси), омогућено је текуће одржавање објекта, плаћене су телефонске и интернет услуге, административне услуге, таксе, провизије и чланарине, храна и пиће за госте и изведене акције, делимично одржавање објекта и опреме, гориво, радови механизације и сервис трактора. Нажалост ово није довољно и најболнија тачка нам је сервис чамаца и мотора, као и набавка нове опреме.
      Није извршено лиценцирање чланова по програму, осим делимичног напретка у оквиру ронилачког кампа што је дугорочнији процес а не располажемо ни одговарајућом опремом тако да Друштво није спремно за евентуалне спасилачке акције, на шта смо упозорили локалну самоуправу.
      Нисмо успели да набавимо нову компјутерску опрему и видео бим па тренутно функционишемо на постојећој, старој и приложеној од стране нашег члана Глише и морамо да се изборимо да се ово реши на квалитетнији начин из много разлога а посебно придобијања младих. Ипак треба констатовати да смо многе ствари унапредили и уредили тако да смо што се тиче административних послова дневно ажурни, пратимо конкурсе и у комуникацији смо са институцијама на које смо упућени.
      У претходној години смо од Дома ченика добили на коришћење стару машину за прање веша у којој могу да се перу вреће и ћебад па очекујемо да потпуно користимо, иако незавршен, простор за преноћиште у поткровљу. Покушаћемо да добијемо један број постељина, јастука и ћебади од дома и у текућој години.
      Простор око објекта Друштва, плажа и део обале су редовно одржавани уз помоћ „Комстана“ а и засађен је један број нових садница. Слава Друштва је због короне само обележена а госте нисмо звали. Чланарину је платило   чланова.


 
 

Финансијски план Друштва за спортове на води „Западна Морава“ за 2021. годину

Приходи:

1. Пренета средства из 2020. године ----------------------------------------------------------     
2. Буџет општине -------------------------------------------------------------------------------------
-300.000.оо
3. Донације ---------------------------------------------------------------------------------------------
---120.000.оо
4. Сопствени приходи -------------------------------------------------------------------------------
120.000.оо
Свега приходи -------------------------------------
------------------------------------------------------540.000.оо

Расходи:


A. Материјални расходи

1. Наставак изградње објекта Друштва -------------------------------------------------
------  100.000.оо               
2. Набавка и израда спортске опреме и реквизита са пратећом опремом –  150.000.оо
3. Набавка и израда машина и алата за одржавање зелених површина, објеката и

  
опреме ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------100.000.оо
4. Набавка компјутерске опреме, административног материјала и услуга ---
--50.000.оо

Б.    Расходи у реализацији Програма обуке, учешћа на манифестацијама, такмичењима

       
и еколошким акцијама:

1. Основна обука чланова---------------------------------------------------------------------
---------  10.000.оо
2. Лиценце-------- -----------------------------------------------------------------------------
-.-- ------ ----- 30.000,oo
3. Организација и учешће на спортским и рекреативним манифестацијама
---30.000,oo
4.  Организација и учешће на еколошким акцијама ----------------------------------
------20.000,oo

В.    Текуће одржавање ----------------------------------------------------------------------------
----- - 50.000.оо

                                                             Свега расходи ------------------------------------------------540.000.оо


 
 
 

Предлог годишњег Програма рада Друштва спортова на води „Западна Морава“ за 2021. годину


1. Основна обука чланова:

 Школа пливања (јун - август)
 Школа веслања (април - октобар)
 Мотонаутичка обука (април – октобар)
 Ронилачка обука (јул - август)


2. Обука кадрова:


 Обука, стицање звања и лиценцирање тренера, инструктора и спасилаца (у току сезоне, зависно од организатора)


3. Организација и учешће на спортским и рекреативним манифестацијама:


 Весели спуст (јун)
 Камп Жањице (август)
 Трстеник на Морави (август)
 Спуст Ушће -Трстеник (мај - септембар)
 Спуст Овчар Бања – Трстеник (мај – септембар)
 Јужна Морава (мај – септембар)
 Ибарско – Моравска регата (јул – август)
 Дунав (мај – септембар)
 По позиву


4. Еколошко уређење непосредног окружења:


 Крчење пролаза за пешачку стазу на левој обали од ушћа Љубостињске реке до бетонског моста – током целе године
 Учешће на акцијама по позиву


5. Развој материјалне базе:


 Наставак изградње објекта Друштва
 Набавка и израда спортске опреме и реквизита са пратећом опремом
 Набавка и израда машина и алата за одржавање зелених површина, објеката и опреме
                  Трстеник                                                     Друштво спортова на води „Западна Морава“
        Фебруар 2021. године                                                                  Председник
                                                                                                        Драган Радовановић
                                                                                        ____________________________________


 
 
 
Back to content | Back to main menu